فاقد تصویر شاخص

پیگیری تسریع در راه اندازی هتلینگ ۵۰ تخت بستری بیمارستان تامین اجتماعی گنبد کاووس

 مدیر درمان استان گلستان طی نشستی با ستاری معاون مدیرکل فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور ، خواستار تسریع در آماده سازی و تحویل هتلینگ ۵۰ تخت بستری بیمارستان ...