مدیر کل دادگستری گلستان

مسئولیت نباید موجب مصونیت قضایی مدیران شود

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:مسئولیت نباید موجب مصونیت قضایی مدیران شود و متاسفانه در برخی موارد سمت های مدیریتی کار را برای تفهیم برخی تخلفات مدیران سخت می‌کند